Reddragon K617 buy

Hello i wanna buy k617 new, red switch,